Tramiteak


DIRULAGUNTZAK GETXOKO GIZARTE KOHESIOAREN ARLOAN DIHARDUTEN ERAKUNDEENTZAT

Kudeaketa Unitatea


GIZARTE ZERBITZUAK

Deskribapena


Deialdiaren xedea da 2023ko dirulaguntzak emateko arauak zehaztea, udal-aurrekontuetan ezarritako mugen barruan. Dirulaguntzak emango zaizkie nortasun juridikoa duten, irabazi-asmorik ez duten eta Getxoko udalerrian jarduerak egiten dituzten edo getxotarrei zuzendutako entitate, elkarte edo fundazioei (aurrerantzean, erakundeak). Erakundeak gizarte-kohesioaren arlokoak izango dira, eta gizarte-kohesioa osatzen duten edozein sektore-eremutakoak izango dira:

- Gizarte eraldaketarako heziketa eta sentsibilizazioa
- Umeak eta gazteak
- Zahartze aktiboa
- Balioetan oinarritutako heziketa.
- Mendekotasunak prebenitzea
- Gizarte zerbitzuak

Edo, bestela, zeharkako politiketatik dihardutenak:

- Berdintasuna
- Kultura-artekotasuna
- Aniztasun funtzionala
- Belaunaldien aniztasuna
- Aniztasun afektibo-sexuala
- Elkartasuna

Honako hau lortu nahi da:

• Udalerrian gizarte-kohesio handiagoa sustatzea.
• Udalerrian asoziazionismoa sustatu eta bultzatzea.
• Gizarte-ekimenari laguntzea gizarte-kohesioaren arloan programak, prestazioak eta jarduerak garatzeko.
• Lankidetza bultzatzea Getxoko Udalaren eta gizarte-erakundeen artean.

Eskakizunak


Erakunde hartzaile izateko, honako baldintza hauek bete behar dira:

- Irabazteko asmorik ez izatea.
- Erakunde gisa erregistratuta egotea dagokion erregistro publikoan. Oinarri arautzaile hauek onartzen diren egunean erakundeak gutxienez urtebeteko antzinatasuna izan beharko du.
- Egoitza edo ordezkaritza udalerrian duten erakunde guztiak Getxoko Erakundeen Erregistroan inskribatuta egotea.
- Gizarte-kohesioaren arloko jarduerak garatzea.
- Proiektua oso-osorik Getxon garatzea eta/edo proiektuaren hartzaileen % 50 gutxienez getxotarrak izatea.

Erakunde onuradunak izan daitezke proiektuak partzuergoan garatu nahi dituzten pertsona juridikoen elkarteak. Elkarteko kide guztiek arestian aipatutako baldintzak bete beharko dituzte.
Eskaeran eta dirulaguntza emateko ebazpenean berariaz adierazi beharko dira elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa, haiek ere erakunde onuraduntzat hartuko baitira.
Hala egiten ez bada, ulertuko da elkarteko erakunde guztiek denen artean erantzungo dietela hartutako konpromisoei, eta aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoaren ehuneko baliokidea jasoko dute. Nolanahi ere, elkartearen erakunde-ordezkari bat izendatu beharko da eta nahiko ahalordeak izango ditu, erakunde onuradun gisa elkarteari dagozkion eskakizunak betetzeko.

Oinarri hauetan erakunde onuradun izateko ezarritako baldintzak eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunetik aurrera bete behar dira, eta dirulaguntzaren indarraldian zehar mantendu behar dira.

Erakundeak ezin izango dira dirulaguntzen onuradunak izan, baldin eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan xedatutako egoeraren batean badaude. Halaber, ezin izango dute dirulaguntzarik jaso sexu-diskriminazioagatik zigor administratibo edo penala betetzen ari diren erakundeek, ezta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera ebazpen honetan ezarritako laguntzak eskuratzeko debekua dutenek ere.

Dokumentazioa


a) Eskaera normalizatua (I eranskina).
b) Eskaeraren ordezkariaren NAN/AIZren fotokopia.
c) Erakundearen IFKren fotokopia.
d) Entitatearen estatutuen fotokopia.
e) Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroko, Udal Erregistroko edo dagokion erregistroko inskripzio-ziurtagiriaren fotokopia.
f) 3.000 eurotik gorako eskaeren kasuan, ofizioz eskatuko da Bizkaiko Foru Ogasunak edo beste edozein foru- edo estatu-ogasun publikok eta Gizarte Segurantzak emandako ziurtagiria (betiere erakunde eskatzaileak horren kontra egiten ez badu), egiaztatzeko erakundeak egunean dituela Bizkaiko Foru Ogasunarekiko edo beste edozein foru- edo estatu-ogasun publikorekiko zerga-betebeharrak, bai eta Gizarte Segurantzarekikoak ere. Kontra egonez gero, erakundeak dokumentazioa aurkeztu beharko du.
g) Udalak ofizioz egiaztatuko du erakunde eskatzaileak Udalarekin zerga-zorrik ez duela.
h) 1 ildoan, erakundeari buruzko datuak (II eranskina).
i) 2 ildoan, erakundearen proiektua (III eranskina).
Proiektua III eranskinean zehaztutako formatuan soilik entregatuko da, eta ez da 30 orrialde baino gehiagokoa izango (A4, alde batetik idatzita, 1,5eko lerroartea eta Arial 12 letra). Ez dira irakurriko ez ebaluatuko luzera hori gainditzen duten orriak.
j) Proiektua gauzatzeko ikastetxe, erakunde edo kolektiboren baten parte-hartze aktiboa behar bada, ikastetxeko zuzendaritzaren, erakundearen edo inplikatutako kolektiboen gutun bat erantsi beharko da, non proiektuan parte hartzeko interesa dutela jakinaraziko duten.
k) Udalak, kasu bakoitzaren arabera, beste edozein dokumentazio osagarri eskatu ahal izango dio erakunde eskatzaileari.

Udalak erakundeei eskaera egin aurreko bi urteetan antzeko dirulaguntzak eman badizkie, ez dituzte berriro aurkeztu beharko aldatu ez diren dokumentuak, baina eskaeran berariaz adierazi beharko dute inguruabar hori.

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak


AEB

Administrazio Elektronikoko Bulegoa (ONA edo NAN elektronikoa)

Tramitazioa

PERTSONA FISIKOAK: Eskatzaileetako batek ez badu sinadura elektronikoko ziurtagiririk eta/edo beharrezko bitarteko elektronikorik, prozeduraren ondoriozko jarduketa elektronikoak baliozkotasunez funtzionario publiko batek egin ahal izango ditu sinadura elektronikoko sistema erabiliz. Horretarako, beharrezko bitarteko elektronikorik ez duen interesdunak bere burua identifikatu beharko du funtzionarioaren aurrean, eta berariazko baimena emango du jarduera horretarako.

Web: https://www.getxo.eus/aeb

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko


Sei (6) hilabete, eskabideak aurkezteko ezarritako epea amaitzen denetik zenbatzen hasita.

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak


Dirulaguntzaren eskaera ezestea.

Baliabideak


Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia


Getxoko udalaren eta haren erakunde autonomoen dirulaguntzen Ordenantza orokorra Ordenantza.pdf

Getxo Udalerriko Gizarte Kohesioan Lan Egiten Duten Erakundeei Dirulaguntzak Emateko Deialdia 2023ko dirulaguntzak emateko deialdia.pdf

Erantsitako agiriak


Gizarte-Kohesioaren dirulaguntza eskaera (I eranskina) DN.531 Anexo I Solicitud de subvencion de Cohesion Social.doc

Erakundeari buruzko datuak (II eranskina) DN.532 Anexo II Datos relativos a la entidad - Cohesion Social.doc

Erakundearen proiektua (III eranskina) DN.533 Anexo III Proyecto de la entidad - Cohesion Social.doc

Partzuergoaren proiektua (III eranskina) DN.533 bis Anexo III Proyecto del consorcio - Cohesion Social.doc

Memoria Gizarte-Kohesiorako dirulaguntza justifikatzeko (IV eranskina) DN.534 Anexo IV Justificacion subvencion Linea 1 - Cohesion Social.doc

Egindako proiektu edo jardueraren memoria zehatza (V eranskina) DN.535 Anexo V Justificacion proyecto subvencion Linea 2 - Cohesion Social.doc

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +