2001eko HAPOren Planoak

Udalerriko azpiegitura-sareen eta hiri-lurzoruen eta lurzoru urbanizagarrien antolamenduaren planoak, bai eta babestutako elementuena ere.