Sarri egiten diren galderak

EITrekin lotutako kontsulta ohikoenei erantzunak aurkitu.

vivienda

Gaur egun eraikinen ikuskapen teknikoaren arloan indarrean dagoen legediak ez du ezer aurreikusten eraikinen ikuskapen teknikoaren txostena udalean aurkezteko betebeharra duten pertsonek horrela jokatzeko aukerari  buruz.

Administrazio Publikoen administrazio prozedura erkidearen arloan indarrean dagoen legediari jarraituz, ez dago inolako debekurik behartuta dagoen pertsona batek eraikinaren ikuskapen teknikoaren txosten bat beste batekin ordezkatzeko eskaria egiteko, beti ere jardun horren ondorioz lege-iruzurrik sortzen ez den neurrian.

Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 41. Artikuluak hurrengoa xedatzen du: lursail, eraikuntza, instalazio eta eraikinen jabeek nahitaez mantendu behar dituzte ondasun horiek segurtasun, osasungarritasun, energia-eraginkortasun, txukuntasun eta apaintasun publikoko egoera onean, zor den gisan; hala, kontserbatzeko edo hobetzeko behar diren lan eta obrak egingo dituzte, leku horien bizigarritasuna, irisgarritasuna eta erabilera eraginkorra bermatzeko, betiere energía eta baliabideak ezarritako mugen barruan kontsumituz.

Uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuak, Euskal  Autonomía Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoak, bere aplikazio eremua arautzen du. Eremu hori hurrengoa da: erabilera nagusia bizitegitarakoa duten, Euskal AutonomíaErkidegoan dauden eta berrogeita hamar urte baino  gehiago  dituzten eraikinak, oin berriko obrak edo eraikina guztiz berritzeko obrak amaitu diren datatik hasita.

Arau horren arabera, aplikazio eremutik kanpo daude erabilera nagusia bizitegitarakoa duten eraikinak baldin eta legezko aurri-egoeraren deklarazio bat badute. Era berean, eremutik kanpo daude eraikineko instalazio edo elementu batzuen egiaztapena, baldin eta haien azterketa edo ikuskapen teknikoa sektore­ araudi espezifiko baten arabera egin behar bada (besteak beste, igogailuak, instalazio elektrikoak, telekomunikazio-instalazioak, berokuntzakoak, ... ).

Ondorioz, erabilera nagusia bizitegitarakoa duten eraikinak arauak xedatutakoa bete behar dute, beti ere adierazitako baldintzak badituzte, antolamendutik kanpo egon zein egon ez.

Ez

Ez du eraginik.

Eraikinaren ikuskapen teknikoaren txostenean jasotzen diren obrak burutu beharko dira.

Lehen aipatu den moduan, arau horren aplikazio eremutik kanpo daude erabilera nagusia bizitegitarakoa duten eraikinak baldin eta legezko  aurn-egoeraren deklarazio bat badute.

Deklarazio hori ez badago, eraikinaren titularrak dagokion eraikinaren ikuskapen teknikoaren txostena aurkeztu behar dio Udalari, betebeharra etenda ez badago eraikina tramitatzen ari den legezko  aurri­ egoera deklaratzeko prozedura baten gai denean.

Prozedura hori legezko aurri-egoeraren deklarazio batekin amaitzen bada eraikina arau honen aplikazio-eremutik kanpo geratuko da.

Uztailaren 24ko 117/2 018 Dekretuko  3.Artikuluak hurrengo definizioa jasotzen du erabilera nagusia bizitegitarakoa duen eraikinari buruz: nagusiki etxebizitzarako erabiltzen diren eraikinak, familia bakarreko, bi familiako etxebizitzetarakoeta etxe atxikietarako eta bizitegi kolektiborako direnak ere. Bizitegi kolektiborako eraikinak dira etxebizitza batek baino gehiagok osaturik daudenak; horiek, aldi berean,  bizitegitarako ez diren beste erabilera batzuk izan ahalko dituzte.

Antzekoa delako, tipologia honetan sartzen da,  halaber, familia nukleoa osatzen ez duten arren, pertsona talde batek okupatzeko edo  bizitzeko erabiliko duen eraikina, betiere zerbitzuak partekatuz gero eta araubide komun batí atxikita; esate baterako, hotelak edo egoitzak.

Inola ere ez da erabilera nagusia bizitegitarakoa duen eraikintzat joko baldin eta eraikinaren erabilera nagusia, etxebizitzarako ez dena,    hainbestekoa bada, administrazio publikoek finkatutako esku hartze bat egin behar baitu (adibidez, jarduera sailkatuetarako dagoen erregirnena, edo inskribatua egotea Industria Erregistroan, Euskal Autonomía Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistro Orokorrean edo Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean edo bestelakoak).

Eraikin batek ez du bizitegirako erabilerarik izango jarduera baten lizentzia duela egiaztatzen denean edo aurre komunikazio baten proiektu  baten barneratuta dagoenean. Era berean, ez du erabilera hori izango lehen aipatu diren edozein erregistrotan izena emanda duela egiaztatzen denean.

Arauak jasotzen duen erabilera bizitegirako duen eraikinaren hartu beharko da kontuan.

Eraikinaren ikuskapen teknikoaren betebeharra mantendu egiten da eraikin baten erabilera aldaketa dagokion espedientean izapidetzen ez  den bitartean, eraikinak bizitegirako erabilera galdu baldin badu ere.  

Uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuko 3.Artikuluan hurrengo definizioa jasotzen da birgaitze integralari buruz: gutxienez egiturazko fatxadak, estalkia, saneamendurako eta ur-hornikuntzarako sare komunak eta instalazio propioak aldi berean berritzeko edo finkatzeko izandako esku-hartze oro hartuko da birgaitze integral gisa.

Kasu honetan garrantzitsuena birgaitzearen ondoren egitura, fatxadak, estalkia eta sareak finkatutai izatea da, berariazko interbentzioa beharrezkoa izan zein izan ez.

Birgaitze datatik EITa aurkezteko epea zenbatzen hasteko hurrengoa egiaztatu behar da, birgaitzearen ondoren elementu guztiak betetzen   dituztela egonkortasun eta segurtasun gutxieneko baldintzak.

Arauaren arabera eraikinean osorik birgaitzeko esku-hartze bat egin bada, haren adina kalkulatzeko osorik birgaitu ondoko lehen okupaziorako  lizentzia edo, obren amaierako ziurtagiria hartuko dira, kontuan.  Honi jarraituz, agiri horiek aurkeztu beharko dira birgaitzea egiaztatzeko.

Hala ere, Udalak eskumenak ditu hirigintza arloan, eta horien bitartez, beharrezkoa jotzen badu, txosten teknikoak eskatu ahal ditu edo  ikuskapen bisitak egin ahal  ditu.

Arauan jasotzen den birgaitzeko definizioan "aldi berean" adierazten da. Hortaz, organo honen ustetan, komuneko proiektu baten jasotzen    diren proiektu baten jasotzen diren jarduerak izan beharko litzateke, gero exekuzioa fasetan egiten bada ere.

Berretsi beharra dago lehen azaldutakoa, kasu honetan garrantzitsuena birgaitzearen ondoren egitura, fatxadak, estalkia eta sareak finkatuta  izatea dela.

Se están recibiendo en este Ayuntamiento escritos de particulares que señalan que la obligación de realizar la ITE en su edificio no es correcta y ello por diversas razones generalmente porque el dato de construcción es incorrecto o porque se ha realizado la rehabilitación integral de la edificación.

¿En estos casos, y dado que han de modificarse los datos existentes en EUSKOREGITE cómo ha de proceder el Ayuntamiento? La opinión técnica es que la solicitud y documentación aportada por el particular, han de remitirse al Gobierno Vasco para su oportuno examen y resolución. En estos casos, ¿el Ayuntamiento ha de aportar alguna documentación y/o informe complementario a Gobierno Vasco? De la oportuna resolución estimatoria/desestimatoria, traslado al ayuntamiento para su conocimiento y efectos?
En relación con esta cuestión, debe indicarse que el apartado 3 del artículo 52 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda crea el Registro de Inspecciones Técnicas de los Edificios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que deberán ser inscritas obligatoriamente, por parte de sus promotores, las inspecciones.

En el apartado 7 se señala que los propietarios deben remitir una copia del informe al ayuntamiento correspondiente, que comunicará, a su vez, al Registro de Inspecciones Técnicas de los Edificios.

Conforme a lo anterior, el artículo 12. 5 del Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la ComunidadAutónoma del País Vasco, señala que los ayuntamientos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 52, apartado 7, de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, efectuarán, de forma electrónica, la inscripción de las inspecciones técnicas de los edificios y de los certificados de subsanación presentados ante los mismos en el Registro de Inspecciones Técnicas de los Edificios de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Añade el citado apartado que el plazo para efectuar dicha inscripción será de tres meses desde la entrada de dichos documentos en el ayuntamiento.

Así mismo, debe indicarse que el artículo 17 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, determina las competencias propias municipales, entre las que se recogen, dentro de las concernidas por la regulación objeto del Decreto 117/2018 de
24 de julio, la planificación, programación y gestión de viviendas, y la ordenación, gestión, ejecución y disciplina en materia urbanística.

En este contexto, corresponde al Ayuntamiento la competencia para velar por el cumplimiento de la ordenación del territorio y conocer, a través de la concesion de las correspondientes licencias, la fecha tanto de la construcción del edificio como de la posible rehabilitación.

Por tanto, corresponde al Ayuntamiento analizar las solicitudes que recibe respecto a que determinados edificios no se encuentransometidos a la inspección técnica de los edificios por tener la edad indicada en la norma a tales efectos o por haber sido objeto de una rehabilitación.

Por último, debe recordarse que la plataforma EUSKOREGITE donde se ubica el "Registro de Inspección Técnica de Edificios de la Comunidad Autónoma de Euskadi - RECITE", que se alimenta de las ITEs remitidas por los Ayuntamientos es una medida implantada para facilitar la colaboración entre Administraciones Públicas en esta materia.

Los Ayuntamientos, a través de la Plataforma de Euskoregite, disponen de una pestaña "Notificaciones a la base de datos" a través de la cual, comunican todos los cambios que consideran necesarios como cambio de la fecha de construcción, fecha de rehabilitación, agrupaciones o segregaciones de fincas.Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 52.artikuluaren 3 atalaren bitartez Euskal Autonomía Erkidegoko Eraikinen lkuskapen Teknikoen Erregistroa sortzen da, non egindako ikuskapen guztiak inskiribatu beharko baitituzte sustatzaileek, nahitaez.

Artikulu berdinaren 7. Atalaren arabera higiezin-jabeek txosten horren kopia bidali beharko diote dagokion udalari, eta hark, bere aldetik,  Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroari jakinaraziko dio.

Horri  jarraituz, uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuaren, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen kuskapen teknikoari buruzkoaren, 12.5.artikuluak hurrengoa xedatzen du:  Udalek, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 52.artikuluaren 7.apartatuan xedatutakoa betetzeko, Euskal Autonomía Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroan inskribatuko dituzte, elektronikoki, eraikinen ikuskapen teknikoaren ondoriozko txostena eta, hala badagokio, zuzenketa-ziurtagiria. Aipatutako inskripzioa egiteko epea hiru hilabetekoa izango da agiriok Udalean sarrera izan dutenetik zenbatzen hasita.

Halaber, apirilaren 7ko 2/2016 Legearen, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoaren, 17.Artikuluak udalerrien  eskumen propioak zehazten ditu, besteak beste, uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuan arautzen diren gaiei lotuta daude batzuk, hain zuzen, etxebizitzen plangintza, programazioa eta kudeaketa eta hirigintzaren antolamendua, kudeaketa, exekuzioa eta diziplina.

Hartara, Udalari dagokion lurraldeko antolamendua betetzen dela bermatzea eta beharrezkoak diren lizentziak ematerakoan eraikinaren   eraikuntza data eta birgaitzearen data ezagutzea.

Ondorioz, Udalari dagokio eraikinen ikuskapen teknikoari buruz jasotzen dituen eskariak aztertzea, hain zuzen, eraikinak arauak jasotzen  duen adina ez izateagatik edo birgaitua izanagatik salbuesteko eskariak.

Azkenik, Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroa -RECITE EUSKOREGITE plataforman dlago, eta hori Udalek bidalitako eraikinen ikuskapen teknikoen txostenek osatzen dute, eta plataforma hori arlo honetan Herri Administrazioek garatu behar duten jarduerak errazteko tresna bat da.

Udalek, plataforma horren bitartez, hurrengo aukera dute "Notificaciones a la base de datos" eta horren bitartez, beharrezkoak jotzen dituzten aldaketa guztiak jakinarazten dituzte, besteak beste, eraikuntza dataren aldaketa, birgaitze da, finken agrupazio edo banaketa...

Arauaren 11.2 artikuluaren arabera eraikinaren ikuskapen teknikoak hamar urteko aldizkakotasuna izango du dagokion udalean aurkezten denetik; beraz, epe hori igaro ostean, beste ikuskapen batí dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko da, aurkezteko arrazoia edo inguruabarra edozein izanda ere.

urbanismo

Hiri-garapen Iraunkorreko Eremua

Foruak 8 kalea (Santa Clara egoitza)
48992 Getxo

Telefonoa: 010 / 94 466 00 00
Posta elektronikoa: 010@getxo.eus
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara

Lan eta jarduketei buruzko aurretiko komunikazioak, espedienteen kontsulta eta agiri-bilketa. Hitzordua hartu behar da 946620099 telefono zenbakian edo https://citaprevia.getxo.eus web helbidean.

Ondarea eta Etxebizitza: 94 466 00 44 / 45
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.