Tramiteak

GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZA

Kudeaketa Unitatea

GIZARTE ZERBITZUAK

Deskribapena

Aldirokoa ez den prestazio ekonomikoa. Gizarte-bazterketako egoerak prebenitzeko, ekiditeko edo arintzeko beharrezkoak diren gastu zehatzei (arruntak edo apartekoak) aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez daukaten pertsonen beharrizanak asetzeko ematen da. Diru-laguntza izaera du. Beraz, aurrekontuari loturik dago

Eskakizunak

- Erroldatuta egotea eta laguntza eskatzen den udalerrian bizilekua izatea, eta erroldatuta egotea eta bizitokia izatea Euskadiko Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan eskaera aurkeztutako data baino sei hilabete lehenago gutxienez.
- Bizikidetzako unitate bat eraikitzea eskaera aurkeztutako data baino urtebete lehenago gutxienez.
- Etxebizitzako prestazio osagarriaren hartzaileak ez izatea, gizarte-larrialdietarako laguntzak 3. artikuluaren b) eta c) ataletan jasotako gastuak estaltzeko eskatzen badira salbu
- 18 urte beteta izatea.
- Bere bizikidetza-unitateko kide diren pertsonei eragiten dien Dekretu honetako 3. artikuluan jasotako gastu zehatzei aurre egiteko behar besteko baliabiderik ez izatea.
- Gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren urteko kopurua baino lau bider handiagoko balioa duen ondarerik ez izatea.
- Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saileko Etxebide zerbitzuan izena emanda egotea edo zerbitzu horretan alokatzeko etxebizitzaren eskatzaile gisa izen-ematea eskatzea, gizarte-larrialdietarako laguntzak alokairuko gastuak estaltzeko bideratzen diren kasuetan.
- Pertsona eskatzailearen bizikidetza-unitateko kide den edozein pertsonaren eta pertsona alokatzailearen artean ez egotea hirugarren mailarainoko odoleko ahaidetasunik.
- Gizarte-larrialdietarako Laguntzak emateko Irizpideei buruzko udal-araudia jasotzea dakarren beste edozein baldintza.

Dokumentazioa

- Pertsona eskatzailearen eta bizikidetza-unitateko 14 urteko edo zaharragoko gainerako pertsonen identitateen egiaztagiriaren fotokopia.
- Familia-liburuaren fotokopia edo, hala badagokio, zaintza eta babespea edo tutoretza egiaztatzen duten agiriak.
- Tratu txarrak egiaztatzeko, dagokion ebazpen judizialaren edo Ministerio Fiskalaren txostenaren fotokopia aurkeztu behar da eta, babes-agindua ematen den bitartean, salatzailea genero-indarkeriaren biktima dela adierazten duten zantzuak izan behar ditu dokumentu horrek.
- Ezkontzaren antzeko harreman iraunkorren kasuan, haiek honako era honetan egiaztatuko dira: Izatezko Bikoteen Erregistroko ziurtagiriaren bidez eta, halakorik ezean, bikotekideen erantzukizunezko adierazpenaren bidez, edo izatezko bizikidetza egiaztatzen duen ebazpen judizialaren kopia konpultsatuaren bidez
- Banantze, dibortzio edo ezkontza deuseztasuneko kasuan, dagokion ebazpenaren fotokopia eta izatezko elkartzea etetearen kasuan, elkartze horren izen-ematearen baliogabetzea egiaztatzen duen erregistroko ziurtagiria edo, hala badagokio, izatezko bizikidetza eteten dela dioen bikotekideen erantzukizunezko adierazpena
- Euskal taldeetako kideen kasuan, Espainiatik at bizitzen izandako denboraren kontsul-ziurtagiriak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi dela dioen azken administrazio- ziurtagiria ere, eta azken hori izan ezean, bertan bizi dela egiazta dezakeen beste edozein agiri.
- Pertsona eskatzaileak errefuxiatu izaera duenean aurkeztu beharko du: nortasun-agiria, izaera hori jada aitortuta duenean, eta, hura izapidetze.egoeran dagoenean haren eskaera eta, hala badagokio, eskaera hori izapidera onartu dela dioen egiaztagiria
- Pertsona eskatzaileak herrigabe izaera duenean, izaera hori aitortzen duela egiaztatzen duen txartela aurkeztu beharko du
- Pertsona eskatzaileak babes subsidiariorako eskubidea duenean, horrekin batera egoera hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du. Babes subsidiario hori urriaren 30eko 12/2009 Legean jasotzen da, Asilo Eskubidea eta Babes Subsidiarioa arautzen duena.
- Erabateko zurztasun-egoeran dauden 18 urte baino gutxiagoko adin txikikoen kasuan, egoera hori egiaztatzen duten agiriak.
Gizarte-larrialdietarako laguntzak alokairuko gastuak estaltzeko bideratzen direnean:
- Etxebizitza-gastuak edo ohiko ostatua egiaztatzen dituzten agiriak
- Etxebizitza edo ostatuko pertsona alokatzailearekin edo bere familia-unitateko edozein kideekin familia-loturarik ez dagoela dioen erantzukizunezko adierazpena, 5.1.h) artikuluan aurreikusitakoaren arabera
- Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saileko Etxebide zerbitzuan izena emanda dagoela edo zerbitzu horretan alokatzeko etxebizitzaren eskatzaile gisa izen-ematea eskatuta duela dioen egiaztagiria, izen-emate hori exijitu daitekeen hipotesietan.
- Etxebizitza jabetzan edo bere gozamenerako ez duela dioen erantzukizunezko adierazpena.
- Etxebizitza alokairuan edo jabetzan ez duela dioen erantzukizunezko adierazpena babes publikoko etxebizitza-motaren bat barne eskaera-unean indarrean dagoen legerian aurreikusitako baldintzetan.

Gizarte-larrialdietarako laguntzak etxebizitzako alokairutako edo ohiko ostatutakoak ez diren beste gastu batzuk estaltzeko bideratzen diren kasuetan:
- Gizarte-larrialdirako egoeraren aurretik hartutako kredituen interes eta amortizaziotik sortutako gastuen egiaztagiriak, etxebizitza edo ohiko ostatuaren erosketaren ondorioz.
- Hiri- eta landa-izaerako higiezinei buruzko energia, ur, estolderia, zabor eta zergen gastuen egiaztagiriak.
- Beharrezko gastuen frogagiriak (aurrekontuak edo fakturak, hala badagokio) etxebizitza edo ohiko ostatuaren bizigarritasunerako eta oinarrizko ekipamendurako artikuluarekin bat etorriz.
- Laguntza eskatzen den oinarrizko beharrei lotutako gastuen egiaztagiriak (aurrekontuak edo fakturak, hala badagokio).
- Helburu berbererako bideratutako edozein prestazio ekonomikoaren eskaeraren, ematearen edo ukatzearen egiaztagiria.
- Eskaera aurkezten den hilabeteari dagokion diru-sarreren edo etekinen erantzukizunezko adierazpena, bai eta bizikidetza-unitateko kide guztien ondarearena ere.
-Hala dagokionean, pertsona eskatzaileari espedientean sartzea egokiak iruditzen zaizkion agiriak.
-Hala dagokionean, Administrazioari egokiak iruditzen zaizkion beste agiri batzuk eskatzea baldintzak betearazten direla egiaztatzeko xedez.

Non Tramitatu

Aurrez aurre

Gizarte Zerbitzuetako Arloa - Bulego Nagusia
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urgull k. z/g

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

E-maila: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Andra Mari)
Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urduñako Mendatea kalea 16

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48993

E-maila: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Romo – Areeta)
Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Monte Gorbea Kalea,10 (Gobelaurreko kantoia)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Romo

Posta kodea: 48930

E-maila: gizartez@getxo.eus

Gehieneko epea

Hirurogei egun

Ondorioak

Eskaera ezestea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa, gizarte larrialdietarako laguntzei buruzkoa decreto 4-2011, de 18 de enero de AES.pdf

16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duena 16-2017 Dekretua.pdf

Eusko Jaurlaritzako 2019ko Agindua 2019ko Agindua.pdf

Getxoko Udalean 2019ko Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) emateko erabili beharreko irizpideak GLL diru-laguntzen 2019ko oinarriak.pdf

Erantsitako agiriak

Gizarte Zerbitzurako banku dokumentazioa DN.223 Documentacion Bancaria para Servicios Sociales .doc

Banku helbideratzeko orria Gizarte Zerbitzuetarako - GLL DN.316 Hoja de Domiciliacion Bancaria para Servicios Sociales (AES).doc

Baimena ematea datuak kontsultatu edota egiaztatzeko - Gizarte larrialdiko laguntzak DN.339 Consentimiento para la consulta o verificacion de datos - AES.doc

Bilatu